1. Obowiązywanie
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują, chyba że firma HARALD PIHL i nabywca je zmienią w drodze umowy pisemnej, a firma HARALD PIHL w sposób wyraźny zgodziła się na odstępstwa od tych warunków.

2. Oferta
O ile nie ustalono inaczej, oferta firmy HARALD PIHL zachowuje ważność przez 14 dni, z zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży.

3. Potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie zamówienia przez HARALD PIHL jest wiążące w całości, chyba że nabywca zgłosi zastrzeżenia w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.

4. Tolerancje
Tolerancje wymiarów, długości, masy itp. podlegają normom stosowanym w odniesieniu do materiału. W razie wątpliwości dotyczących stosownej normy należy się skontaktować z przedstawicielem działu sprzedaży.
Wyroby wycinane lub cięte nie są gratowane, prostowane ani w inny sposób obrabiane. Nie można zagwarantować, że po wycięciu lub przecięciu materiał zachowa płaskość zgodną z normą materiałową.

5. Cena
O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązuje cena bieżąca w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie ceny podaje się jako wartość netto (bez VAT).

6. Koszt cięcia
W przypadku cięcia do ceny materiału dolicza się koszty cięcia.

7. Klauzule transportu i dostawy
Klauzule dostawy interpretuje się względem dnia dostawy zgodnie z bieżącymi warunkami Incoterms 2020 wydanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową.
Jeśli nabywca zawarł prywatną umową transportową, obciążenie kosztami następuje bezpośrednio przez przewoźnika. W pozostałych przypadkach koszty transportu nalicza HARALD PIHL.
Towar sprzedawany z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia według formuły CPT wymaga ubezpieczenia przez nabywcę. W przypadku nieubezpieczenia towaru nabywca ryzykuje utratę praw do odszkodowania w razie uszkodzenia lub utraty towaru.
Jeśli towar zlecony przez HARALD PIHL do przewozu nie dotrze na miejsce, obowiązują warunki przewoźnika dotyczące dostawy zastępczej.

8. Certyfikaty
O ile nie uzgodniono inaczej, certyfikaty podlegają opłacie w wysokości 15 euro za sztukę.

9. Zmiany w kursach walut
Oferty składane w walucie obcej powinny zawierać kurs wymiany, niezależnie od tego, czy oferowaną cenę podano w walucie obcej, czy w koronach szwedzkich (SEK). Ten kurs wymiany stanowi podstawę ewentualnej korekty kursu obowiązującego w chwili dostawy. Jeśli kurs wymiany USD różni się o ponad dwa (2) procent w stosunku do kursu w dniu dostawy (z magazynu firmy HARALD PIHL), HARALD PIHL zastrzega sobie prawo do korekty ceny zgodnie z nowym kursem wymiany. Kurs wymiany ustala się na podstawie kursu kasowego banku SEB.

10. Zabezpieczenia
Jeśli istnieją podstawy do przypuszczenia, że nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, HARALD PIHL ma prawo zażądać udzielenia akceptowalnej gwarancji wykonania umowy. Brak jej udzielenia w rozsądnym terminie daje firmie HARALD PIHL prawo do anulowania zakupu. Obowiązuje forma pisemna i dotyczy to niedostarczonego towaru.

11. Płatność i odsetki za zwłokę
O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nieuiszczenia płatności w terminie nalicza się odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek za zwłokę wynosi 12% w skali rocznej.

12. Powiadomienie o opóźnieniu
W przypadku stwierdzenia braku możliwości dotrzymania uzgodnionej daty dostawy HARALD PIHL niezwłocznie informuje o tym nabywcę i uzgadnia nowy termin dostawy.

13. Odszkodowania z tytułu opóźnienia i anulowanie
Opóźnienia w dostawie, za które odpowiada HARALD PIHL, nie stanowią podstawy do odszkodowań ani anulowania zakupu.
W przypadku anulowania zakupu przed upływem terminu dostawy nabywca podlega obowiązkowi zapłaty odszkodowania w wysokości jednej trzeciej kwoty zamówienia. HARALD PIHL ma jednak prawo do dodatkowego odszkodowania, jeśli rzeczywista szkoda przewyższa uzgodnioną wcześniej płatność z tytułu szkód.

14. Zwroty
O ile nie uzgodniono inaczej, HARALD PIHL nie przyjmuje zwrotu materiałów. Nie akceptuje się zwrotów materiałów, które wymagają podania zapisanego w dokumentacji numeru partii, w przypadku gdy nie dostarczono tych informacji. W ramach zwrotów firma HARALD PIHL nie przyjmie także materiałów wyciętych ani przeciętych.

15. Kontrola odbiorcza
Towarowi musi towarzyszyć list przewozowy.
Nabywca musi sprawdzić towar przy odbiorze. Jeśli ze względu na naturę opakowania lub z innego powodu towaru nie można od razu sprawdzić, w ramach kontroli odbiorczej sprawdza się list przewozowy oraz liczbę opakowań.
W razie możliwości należy porównać list przewozowy z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.
Po usunięciu opakowania, ale przed przekazaniem towaru do użytku, należy przeprowadzić dokładniejszą kontrolę odbiorczą.
HARALD PIHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody w towarze zaistniałe po zakończeniu kontroli odbiorczej.

16. Reklamacje z tytułu niedoboru lub uszkodzenia
Straty lub szkody występujące w trakcie przewozu towaru sprzedanego z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia według formuły CPT należy odnotować w liście przewozowym oraz zgłosić przewoźnikowi i firmie HARALD PIHL w ciągu trzech (3) dni roboczych. Nieotrzymanie towaru ani listu przewozowego nabywca zgłasza przewoźnikowi i firmie HARALD PIHL w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu stwierdzenia braku towaru lub od momentu, w którym powinno to nastąpić. HARALD PIHL nie dostarcza towaru zamiennego.
Wady lub ubytki występujące w trakcie transportu w dostarczanym towarze sprzedanym z miejscowości Täby według formuły FCA lub EXW należy odnotować w liście przewozowym oraz zgłosić przewoźnikowi.

17. Odpowiedzialność firmy HARALD PIHL za wady w materiale
Nieprawidłowo dostarczone materiały podlegają wyłącznie wymianie na nowe materiały. HARALD PIHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe i wypłaca nabywcy odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej ceny zakupu.
HARALD PIHL ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem materiałów niewłaściwych lub zamiennych.

18. Zastrzeżenie prawa własności
Prawo własności materiałów dostarczanych przez HARALD PIHL przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu. Do momentu przeniesienia prawa własności nabywca nie ma prawa do przerobu materiału, jego sprzedaży ani innej formy dysponowania materiałem.

19. Dostawa nadmiarowa lub niedomiarowa
HARALD PIHL zastrzega sobie prawo do dostarczenia materiału w ilości większej lub mniejszej o maks. 10% w stosunku do określonej przez nabywcę.

20. Przerób materiału dostarczonego przez nabywcę
W przypadku szkód w materiale nabywcy firma HARALD PIHL ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda zaistniała wskutek zaniedbań firmy HARALD PIHL i nie jest objęta ubezpieczeniem nabywcy. Kwotę odszkodowania ogranicza się do wysokości kosztu przerobu przez HARALD PIHL. HARALD PIHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe.

21. Wybór i przydatność materiałów
HARALD PIHL nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie przydatności materiałów do konkretnego celu i wyłącza wszelką odpowiedzialność w tym zakresie.

22. Podstawa do zwolnienia z odpowiedzialności — siła wyższa
HARALD PIHL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani szkody spowodowane przez siłę wyższą, tzn. przeszkody naturalne, pożar, wojnę, zakłócenia w ruchu drogowym, strajk, lokaut, bojkot itp.
Dotyczy to także innych przeszkód niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Jeśli powyższe okoliczności dotknęły podwykonawcę, to również stanowią podstawę do zwolnienia firmy HARALD PIHL z odpowiedzialności.

23. Prawo właściwe
Niniejsza umowa podlega prawu szwedzkiemu. Spory występujące w związku z tą umową lub wynikającym z niej stosunkiem prawnym rozstrzyga się w miarę możliwości w drodze negocjacji przez osiągnięcie porozumienia między stronami. Spory nierozstrzygnięte w drodze negocjacji rozpatruje się w toku postępowania w sądzie okręgowym w Sztokholmie jako pierwszej instancji.

Täby, marzec 2016