1. Tillämplighet
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor är alltid tillämpliga om de inte har ändrats genom en skriftlig överenskommelse mellan HARALD PIHL och köparen i vilken HARALD PIHL uttryckligen medgett avsteg från dessa villkor.

2. Anbud
HARALD PIHLs offert gäller i 7 dagar, om inte annat anges, med förbehåll för mellanförsäljning.

3. Orderbekräftelse
HARALD PIHLs orderbekräftelse är bindande i alla delar om inte eventuella anmärkningar framställs av köparen inom tre arbetsdagar efter mottagandet.

4. Toleranser
För toleranser beträffande dimension, längd, vikt osv., gäller för materialet tillämpad norm. För osäkerhet beträffande gällande norm, kontakta respektive säljare.

Kapade, klippta eller skurna bitar kommer inte att gradas, riktas eller på något annat sätt bearbetas. Planhet enligt materialnorm kommer inte att kunna garanteras efter klippning eller skärning.

 5. Pris
Om inte annat har avtalats, gäller beställningsdagens pris. Alla priser som anges är exklusive mervärdesskatt.

6. Kapningskostnad
För lagermaterial som kapas utgår en kapningskostnad.

7. Frakt- och Leveransklausuler
Leveransklausuler ska tolkas enligt de vid leveranstillfället gällande Incoterms 2020, som utfärdas av Internationella Handelskammaren.

Om köparen har ett eget fraktavtal debiteras köparen direkt av speditören. I övriga fall debiteras frakten av HARALD PIHL.

Gods som är sålt CPT med angiven destination måste försäkras av köparen. Om inte godset är försäkrat, riskerar köparen att bli utan ersättning om godset skadas eller kommer bort.

Om gods som fraktas med HARALD PIHL som fraktbeställare kommer på avvägar, så gäller transportörens villkor för ersättningsleverans.

8. Certifikat
Certifikat debiteras med SEK 100 per position om inte annat avtalats.

9. Valutaförändringar
Oavsett om det offererade priset lämnats i utländsk valuta eller om det lämnats i SEK men baserats på utländsk valuta, ska omräkningskursen som anges i offerten, ligga till grund för en eventuell uppräkning till den kurs som gäller på leveransdagen. Om USD kursen avviker mer än två (2) procent vid leveransdatum (från HARALD PIHLs lager) förbehåller sig HARALD PIHL att korrigera priset enligt nya kursen.

Omräkningskursen ska motsvara köpkursen enligt SEB:s avistakurs.

10. Säkerhet
Finns det anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin skyldighet enligt avtalet, har HARALD PIHL rätt att kräva att en godtagbar säkerhet ställs ut för fullgörandet. Om detta inte sker inom rimlig tid, äger HARALD PIHL rätt att häva köpet. Detta ska ske skriftligt och gäller gods som inte är levererat.

11. Betalning och dröjsmålsränta
Som betalningsvillkor gäller 21 dagar från fakturadatum om inte annat anges. Om betalning inte sker i tid, debiteras en dröjsmålsränta om 12% per år.

12. Avisering om försening
Finner HARALD PIHL att man inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans, ska köparen snarast meddelas och ny leveranstid avtalas.

13. Skadestånd vid försening, hävning
Leveransförsening, för vilken HARALD PIHL ansvarar, ger inte köparen rätt till skadestånd eller hävning.

Om köparen häver köpet under pågående leveranstid ska köparen, utan att HARALD PIHL behöver visa att de lidit skada, utge ett vite motsvarande en tredjedel av ordersumman. HARALD PIHL äger dock rätt till ytterligare ersättning i form av skadestånd om den faktiska skadan är större än avtalat vitesbelopp.

14. Returer
HARALD PIHL tar inte material i retur om, såvida det inte särskilt avtalats. Material som är beroende av ett dokumenterat chargenummer, tas aldrig i retur om denna uppgift saknas. HARALD PIHL tar heller aldrig material i retur då det är kapat eller klippt.

15. Mottagningskontroll
Packsedel ska medfölja godset.

Vid mottagandet ska köparen undersöka godset. Då godset på grund av emballagets beskaffenhet eller av annan orsak inte omedelbart kan undersökas, ska mottagningskontrollen omfatta packsedel och antal kolli.

Om möjligt ska en jämförelse göras mellan packsedeln och uppgifter på förpackningen.

Efter det att emballaget tagits bort och innan godset har börjat användas, ska en mer omsorgsfull mottagningskontroll göras.

HARALD PIHL ansvarar inte för skador som uppstår på godset efter genomförd mottagningskontroll.

16. Reklamation vid brist eller skada

Om gods som är sålt CPT med angiven destinationsort försvunnit eller skadats under transporten, ska detta noteras på fraktsedeln och anmälas till transportören och till HARALD PIHL inom tre arbetsdagar efter mottagandet. Om varken gods eller fraktsedel kommer köparen tillhanda ska det anmälas till transportören och till HARALD PIHL inom tre arbetsdagar från det att köparen fått eller borde ha fått kännedom om godset försvunnit. Godset kommer inte att ersättas av HARALD PIHL.

Om godset är sålt FCA eller EXW Täby och det under transport uppkommit fel eller brist i levererat gods, ska detta noteras på fraktsedeln och anmälas till transportören.

17. HARALD PIHLs ansvar för fel i materialet

Felaktigt levererat material ersätts enbart med nytt. HARALD PIHL ansvarar inte för indirekta skador och ersätter som högst köpesumman.

Transporter som uppkommer i samband med felaktigt eller utbytt material, bekostas av HARALD PIHL.

18. Förbehåll i äganderätten

Äganderätten för material levererat av HARALD PIHL övergår till köparen då hela köpesumman är betald. Köparen har inte rätt att bearbeta, överlåta eller på något annat sätt förfoga över materialet innan äganderätten övergått.

19. Över- eller underleverans

HARALD PIHL är berättigad till över- eller underleverans med intill 10 % av den av köparen specificerade mängden.

20. Arbete på material som tillhandahålls av beställare

För skada på beställarens material är HARALD PIHL endast ansvariga om skadan orsakats genom vårdslöshet och endast i den mån skadan inte täcks av beställarens försäkring. Ersättningen kan högst uppgå till ett belopp motsvarande värdet av HARALD PIHLs bearbetningskostnad. HARALD PIHL ansvarar inte för indirekta skador.

21. Materialval/lämplighet

HARALD PIHL ansvarar inte för att materialet är lämpligt för något visst ändamål och fritar sig sålunda från allt ansvar.

22. Befrielsegrunder – Force Majeure

HARALD PIHL ansvarar inte för dröjsmål eller skada som beror på oöverstigligt hinder, dvs. naturhinder, eldsvåda, krig, trafikstörning, strejk, lockout, blockad eller motsvarande.

Detta gäller även annat hinder som inte kunde förutses vid avtalets ingång.

Om en underleverantör drabbas av utgör det en också en befrielsegrund för HARALD PIHL.

23. Forum

Svensk lag ska vara tillämplig på detta avtal. Tvister i anledning av detta avtal eller rättsförhållanden som har sitt ursprung i detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar i samförstånd mellan parterna. Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Täby, mars 2016

 

Tidigare försäljningsvillkor