1. Soveltamisala
Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu HARALD PIHLin ja ostajan välisellä kirjallisella sopimuksella, jossa HARALD PIHL on nimenomaisesti hyväksynyt poikkeamisen näistä ehdoista.

2. Tarjous
HARALD PIHLin tarjous on voimassa 14 päivää, ellei toisin mainita, välimyyntivarauksin.

3. Tilausvahvistus
HARALD PIHLin tilausvahvistus on kaikilta osin sitova, ellei ostaja ole esittänyt vastalausetta kolmen työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

4. Toleranssit
Mittoja, pituuksia, painoa jne. koskeviin sallittuihin toleransseihin sovelletaan kyseessä olevaan materiaaliin sovellettavaa standardia. Jos sovellettavasta standardista on epäselvyyttä, ota yhteyttä myyntiedustajaan.
Katkaistuista tai leikatuista kappaleista ei suoriteta jäysteenpoistoa, eikä niitä suoristeta tai käsitellä millään muulla tavalla. Materiaalistandardin mukaista suoruutta ei voida taata sen jälkeen, kun materiaali on katkaistu tai leikattu.

5. Hinta
Ellei toisin sovita, sovelletaan tilauspäivänä voimassa olevaa hintaa. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

6. Katkaisukustannukset
Varastomateriaalien katkaisusta peritään katkaisukustannukset.

7. Rahti- ja toimitusehdot
Toimitusehtoja tulkitaan toimituspäivänä voimassa olevien Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms 2020-toimituslausekkeiden mukaisesti.
Mikäli ostajalla on oma rahtisopimus, kuljetusliike veloittaa rahtikustannukset suoraan ostajalta. Muussa tapauksessa HARALD PIHL veloittaa rahtikustannukset.
Ostajan on vakuutettava tuotteet, jotka myydään kuljetus maksettuna (CPT) nimettyyn määränpäähän. Mikäli tuotteita ei ole vakuutettu, ostaja ei välttämättä saa korvauksia, jos tuotteet vahingoittuvat tai katoavat.
Mikäli tuotteet, joille HARALD PIHL on tilannut rahdin, joutuvat väärään paikkaan, sovelletaan kuljetusliikkeen korvaavaa toimitusta koskevia ehtoja.

8. Ainestodistukset
Ainestodistuksista veloitetaan 15 EUR per sulatus, ellei toisin sovita.

9. Valuuttakurssien muutokset
Vieraaseen valuuttaan perustuvissa tarjouksissa on ilmoitettava muuntokurssi riippumatta siitä, ilmoitetaanko tarjottu hinta vieraassa valuutassa vai Ruotsin kruunuissa (SEK). Muuntokurssia käytetään, jos toimitusajankohtana voimassa olevaan hintaan tehdään muutoksia. Mikäli Yhdysvaltain dollarin (USD) valuuttakurssin muutos on toimituspäivänä (HARALD PIHLin varastosta) enemmän kuin kaksi (2) prosenttia, HARALD PIHL varaa oikeuden muuttaa hintaa uuden valuuttakurssin mukaisesti. Muuntokurssi määritellään SEB:n avistakurssin mukaan.

10. Turvallisuus
Jos on syytä epäillä, että ostaja laiminlyö sopimusehtojen mukaiset velvoitteensa, HARALD PIHLillä on oikeus vaatia hyväksyttävää takuuta siitä, että sopimusta noudatetaan. Mikäli tätä ei tehdä kohtuullisessa ajassa, HARALD PIHLillä on oikeus purkaa kauppa. Tämä on tehtävä kirjallisesti ja se koskee tuotteita, joita ei ole toimitettu.

11. Maksu ja viivästyskorko
Maksuehto on 30 päivää laskun päivämäärästä, ellei toisin sovita. Mikäli maksu ei saavu ajallaan, veloitetaan viivästyskorko. Viivästyskorko on 12 % vuodessa.

12. Viivästymisestä ilmoittaminen
Mikäli HARALD PIHL havaitsee, että toimitusta ei voida tehdä sovittuna päivänä, ostajalle ilmoitetaan välittömästi ja uudesta toimitusajasta sovitaan.

13. Viivästymisestä tai peruutuksesta aiheutuvat vahingot
Toimituksen viivästyminen, josta HARALD PIHL on vastuussa, ei ole peruste vahingonkorvauksille tai peruutukselle.
Jos ostaja peruuttaa oston toimitusaikana, tämä on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena kolmanneksen tilauksen kokonaissummasta. HARALD PIHLillä on kuitenkin oikeus lisäkorvaukseen, jos todelliset vahingot ovat sovittuja vahingonkorvauksia suurempia.

14. Palautukset
HARALD PIHL ei ota vastaan materiaalipalautuksia, ellei toisin sovita. Mikäli materiaaleilta edellytetään dokumentoitua sulatusnumeroa, tuotepalautusta ei hyväksytä, jos nämä tiedot puuttuvat. HARALD PIHL ei myöskään ota vastaan palautuksena katkaistua tai leikattua materiaalia.

15. Vastaanottotarkastus
Tuotteiden mukana on oltava pakkausluettelo.
Ostajan on tarkastettava vastaanottamansa tuotteet heti. Mikäli tuotteita ei pystytä pakkaustavan tai muun syyn vuoksi tarkastamaan välittömästi, pakkausluettelo ja pakkausten määrä on tarkastettava.
Pakkausluetteloa ja pakkauksessa olevia tietoja on vertailtava, mikäli mahdollista.
Kun tuotteet on purettu pakkauksesta tehdään perusteellisempi vastaanottotarkastus ennen kuin tuotteet otetaan käyttöön.
HARALD PIHL ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteille vastaanottotarkastuksen jälkeen.

16. Puutteita tai vaurioita koskevat valitukset
Mikäli tuotteet, jotka myydään kuljetus maksettuna (CPT) nimettyyn määränpäähän, katoavat tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana, tämä on merkittävä rahtikirjaan ja asiasta on ilmoitettava kuljetusliikkeelle ja HARALD PIHLille 3 työpäivän kuluessa. Mikäli ostaja ei ole saanut tuotteita tai rahtikirjaa, tästä on ilmoitettava kuljetusliikkeelle ja HARALD PIHLille 3 työpäivän kuluessa siitä, kun ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata, ettei tuotteita ole toimitettu. HARALD PIHL ei korvaa tuotteita.
Mikäli tuotteet myydään Täbystä ”vapaasti rahdinkuljettajalla” (FCA) tai ”noudettuna lähettäjältä” (EXW) ‑toimituslausekkeella ja toimitettuihin tuotteisiin ilmestyy kuljetuksen aikana vaurio tai puute, tämä on merkittävä rahtikirjaan ja asiasta on ilmoitettava kuljetusliikkeelle.

17. HARALD PIHLin vastuu materiaalivioista
Virheellisesti toimitetut materiaalit ainoastaan vaihdetaan uusiin materiaaleihin. HARALD PIHL ei ole vastuussa minkäänlaisista välillisistä vahingoista ja korvaa ostajalle enintään ostohinnan.
HARALD PIHL vastaa kuljetuskustannuksista, jotka aiheutuvat virheellisten tai korvaavien materiaalien kuljettamisesta.

18. Omistuksenpidätys
HARALD PIHLin toimittamien materiaalien omistajuus siirtyy ostajalle, kun koko ostohinta on maksettu. Ostajalla ei ole oikeutta käsitellä, myydä tai millään muulla tavalla luovuttaa materiaalia, ennen kuin omistajuus on siirretty.

19. Yli- ja alitoimitukset
HARALD PIHL pidättää oikeuden enintään 10 %:n yli- tai alitoimituksiin ostajan määrittämästä määristä.

20. Ostajan toimittaman materiaalin käsittely
Mikäli ostajan materiaali vaurioituu, HARALD PIHL on vastuussa vaurioista vain, jos ne ovat aiheutuneet HARALD PIHLin laiminlyönnistä ja ellei ostajan vakuutus kata niitä. Korvauksen enimmäismäärä on HARALD PIHLin käsittelykustannusten summa. HARALD PIHL ei ole vastuussa minkäänlaisista välillisistä vahingoista.

21. Materiaalien valinta ja soveltuvuus
HARALD PIHL ei ole vastuussa materiaalien soveltuvuuden varmistamisesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kieltäytyy kaikesta tätä koskevasta vastuusta.

22. Poikkeusperusteet – ylivoimainen este (force majeure)
HARALD PIHL ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, joihin on syynä ylivoimainen este (force majeure), kuten luonnoneste, tulipalo, sota, liikennehäiriö, lakko, työsulku, kauppasaarto tai muu vastaava tilanne.
Sama koskee myös muita esteitä, joita ei ole voitu ennakoida sopimuksen astuessa voimaan.
HARALD PIHL on vapautettava vastuusta myös silloin, kun edellä mainittu koskee alihankkijaa.

23. Toimivaltainen tuomioistuin
Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Erimielisyydet, jotka aiheutuvat tästä sopimuksesta tai siitä aiheutuvasta oikeudellisesta suhteesta, on mahdollisuuksien mukaan ratkaistava osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvotteluilla, se käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Ensimmäisen asteen tuomioistuimena on Tukholman käräjäoikeus.

Täby, maaliskuu 2016